สมัครสมาชิก Member Registration

 
Username / Tên đăng nhập
Password / Mật khẩu đăng nhập
(ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว / at least 6 characters / ít nhất là 6 ký tự)
Repeat Password / Nhập lại mật khẩu đăng nhập
(ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว / at least 6 characters / ít nhất là 6 ký tự)
ชื่อ-นามสกุล
(Name-Lastname) / Tên (bao gồm tên đệm) - Họ

(ต้องตรงกับบัตรประชาชน/นักเรียน/as shown in your passport)
ปีเกิด (Birth year) / Năm sinh
เพศ (Gender) / Giới tính
LINE ID
(Optional) / Tài khoản Line (Không bắt buộc)
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร
(Shipping Address) / Địa chỉ nơi ở
โทรศัพท์มือถือ
(Mobile Phone) / Số điện thoại
อีเมล์
(Email) / Địa chỉ Email
 
หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบข้อมูลทุกช่องให้ถูกต้อง เพราะข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง (Please check the accuracy of the information provided as it cannot be changed at a later time.) / Cho chắc ăn, ghi TIẾNG VIỆT KHÔNG DẤU hết nhé.